پرداخت فاکتور

پرداخت فاکتور۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ،۱۵:۵۸:۳۳ +۰۰:۰۰